:

Privacyreglement

Ook beschikbaar als PDF bestand
Conform de geldende Nederlandse wetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Door het aanmaken van een account bij Bodymindgym.nl gaat u automatisch akkoord met dit privacyreglement en de verwerking van uw persoonsgegevens zoals hierin beschreven.

1. Verzameling en gebruik van persoonsgegevens
1.1 Informatie verzameld tijdens registratie

Bij het aanmaken van een account bij Bodymindgym.nl verzamelen wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Naam van het bedrijf waar u voor werkt (indien van toepassing)
 • Locatie waar u traint (indien van toepassing)

Deze gegevens worden verzameld om u toegang te verlenen tot onze virtuele sportschool, om contact met u op te nemen en om onze diensten aan te bieden.

1.2 Gebruik van persoonsgegevens

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het beheren en onderhouden van uw account.
 • Het leveren van onze virtuele sportschooldiensten, inclusief het verstrekken van trainingsinstructies en -materialen.
 • Het verzenden van belangrijke mededelingen, updates en informatie met betrekking tot uw account en onze diensten.
 • Het personaliseren van uw gebruikerservaring en het aanpassen van de inhoud van onze diensten aan uw individuele behoeften.
 • Het analyseren van gebruikersgedrag en -trends om onze diensten te verbeteren en aan te passen.
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen en het behandelen van eventuele geschillen of claims.
2. Openbaarmaking aan derden
2.1 Externe dienstverleners

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met externe dienstverleners die namens ons bepaalde diensten uitvoeren, zoals het versturen van e-mails, het faciliteren van betalingen of het leveren van technische ondersteuning. Deze dienstverleners hebben alleen toegang tot de persoonsgegevens die nodig zijn om hun taken uit te voeren en zijn contractueel verplicht om uw gegevens vertrouwelijk te behandelen.

2.2 Wettelijke openbaarmaking

Wij kunnen uw persoonsgegevens openbaar maken indien wij te goeder trouw van mening zijn dat een dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving, een juridisch proces, een gerechtelijk bevel of een verzoek van een overheidsinstantie.

3. Beveiliging van persoonsgegevens

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens, inclusief de naam van het bedrijf waar u voor werkt en de locatie waar u traint, te beschermen tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging. We hanteren strikte beveiligingsmaatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig worden opgeslagen en verwerkt.

4. Bewaartermijn van persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld en verwerkt, tenzij een langere bewaartermijn vereist of toegestaan is volgens de wet. Na het verstrijken van de bewaartermijn zullen wij uw gegevens veilig verwijderen of anonimiseren.

5. Uw rechten

U heeft bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. U heeft het recht om:

 • Inzage te krijgen in de persoonsgegevens die wij over u hebben.
 • Correctie van onjuiste of onvolledige gegevens te verzoeken.
 • Verwijdering van uw persoonsgegevens te verzoeken, tenzij wij wettelijk verplicht zijn om deze te bewaren.
 • Beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden.
 • Bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden.
 • Bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van legitieme belangen, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden hebben voor de verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden.
 • Het ontvangen van uw persoonsgegevens in een gestructureerd, veelgebruikt en machineleesbaar formaat en het overdragen van die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke (dataportabiliteit).
6. Contactgegevens

Als u vragen, opmerkingen of verzoeken heeft met betrekking tot dit privacyreglement of de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met onze privacy officer:

Privacy Officer: Rob Szepesi

BodyMindGym

Ellermanstraat 18

1114 AK, Amsterdam-Duivendrecht

E-mail: privacy@bodymindgym.nl

Telefoon: 085 - 06 02 808

Stel je vraag aan een coach

Wij staan als team elke werkdag voor je klaar om je te helpen. Heb je vragen over:

We helpen je heel graag verder.